Systemy sterowania dla wentylacji garaży i parkingów

Firma SOUBER specjalizuje się w produkcji rozdzielnic zasilająco-sterujących dla systemów wentylacji bytowej i oddymiającej garaży oraz parkingów podziemnych. Dostarczane układy automatyki, sterujące wentylatorami strumieniowymi typu JetFan oraz oddymiającymi, realizują różnego typu scenariusze pracy oraz oddymiania na podstawie sygnałów z systemu SAP, CO i LPG. Rozdzielnice wykonywane są indywidualnie pod potrzeby obiektu.

Rozdzielnice zasilająco-sterujące wentylatorami typu JetFan oraz oddymijącymi

Zakres realizowanych funkcji oraz wariantów wykonania:

 • fukcji przewietrzania w trybie przekroczonego stężenia CO / LPG
 • funkcji przewietrzania okresowego w ustawionych odstępach czasowych
 • realizacja sekwencji oddymiania na wg skonfigurowanej matrycy sterowania
 • indywidualne sterowanie poszczególnymi wentylatorami (możliwośc adaptacji matrycy sterowania oraz zmian - sekwencji pracy wentylatorów przy próbach uruchomieniowych / dymowych)
 • obsługa różnego typu wentylatorów: jednobiegowe, dwubiegowe, jednokierunkowe / rewersyjne, rozruch bezpośredni / gwiazda trójkąt, wyposażonych w falowniki z funkcja Fire-Mode)
 • wykonanie wewnętrzne lub zewnętrzne (miejsce instalacji na zewnątrz budynku lub na dachu)
 • w przypadku dużej ilości obsługiwanych wentylatorów przez jeden układ automatyki rozdzielnice dostarczane są w postaci stojących modułów do zestawienia na obiekcie.
 • Współpraca z systemami detekcji CO, LPG

  Produkowane rozdzielniece zasilejąco-sterujące realizują funkcje ujęte w projekcie systemu wentylacji bytowej i oddymiającej obiektu. Współpracują z obiektowymi detektorami CO i LPG poprzez:

 • zasilenie stref detektorów napięciem 230V AC
 • przyjęcie sygnałów poszczególnych progów zadziałania detektorów
 • przyjęcie sygnału alarmu detektorów
 • wysterowanie informacyjnych tablic ostrzegawczych (np. Przekroczone Stężenia)
 • realizacje funkcji przewietrzania
 • Współpraca z systemem SSP / SAP (p.poż)

 • Rozdzielnice współpracują z systemami SSP / SAP poprzez przyjęcie sygnałów bezpotecjałowych (beznapięciowych) z poszczególnych stref pożarowych oraz realiazją scenariusza oddymiania.

 • Zwrotnie do systemu SAP wystawiany jest sygnał gotowości rozdzilelnicy do pracy / alarmu zbiorczego.

 • Funkcje dostosowane do specyfiki obiektu - realizacja scenariusza pracy

  Produkowane układy automatyki posiadają fabrycznie skonfigurowaną matrycę sterowania obsługiwanymi wentylatorami (scenariusz pracy), zgodny z dostarczonymi wytycznymi projektowymi instalacji wentylacji bytowej i oddymiającej obiektu. Elastyczność systemu daje możliwość dostosowania matrycy sterowania (scenariusza pracy) do specyfiki obiektu podczas procesu uruchomienia oraz prób dymowych.