Rozwiązania obiektowe

Zakres dostarczanych produktów obejmuje poza standarowymi aplikacjami HVAC rozwiązania obiektowe obejmujące typowe i nietypowe aplikacje automatyki tj. rozbudowane układy sterowania instalacjią HVAC, rozdzielnice BMS integrujące urządzenia zewnętrzne tj. oświetlenie, liczniki energii i ciepła

Układ automatyki dla central wentylacyjnych współpracujących z wymiennikiem gruntowym.

 • sterowanie niezależne pracą nawiewnych central wentylacyjnych współpracujących z wymiennikiem gruntowym
 • Układ automatyki dla centrali wentylacyjno-klimatyzacyjnej z funcją utrzymywania tempertatury i wilgotności oraz jakości powietrza.

 • sterowanie pracą nawiewno-wywiewnej centrali wentylacyjno-klimatyzacyjnej z wymiennikiem krzyżowym, komorą mieszania, nagrzewnicą wodną, chłodnicą freonową oraz nawilżaczem
 • utrzymywanie zadanej wartości temperatury i wilgotności
 • sterowanie stopniem recyrkulacji (komora mieszania) w funkcji jakości powietrza w pomieszczeniu
 • Układy automatyki dla centrali wentylacyjnej współpracującej z went. wyciągowymi oraz śluzami.

 • sterowanie pracą nawiewno-wywiewnej centrali wentylacyjnej z wymiennikiem glikolowym, nagrzewnicą wodną, chłodnicą wodną
 • sterowanie pracą wentylatorów wyciągowych Ex
 • sterowanie pracą wentylatorów śluz
 • Układ automatyki dla strefowych aparatów grzewczych współpracujących z centralą wentylacyjną

 • sterowanie niezależne pracą aparatów współpracujących z centralą nawiewno wyciągową
 • wizualizacja pracy instalacji na dotykowym panelu operatorski
 • Układ automatyki dla węzła grzewczego CO CT

 • sterowanie obiegiem CT nagrzewnic central wentylacyjnych
 • sterowanie obiegiem CT nagrzewnic strefowych i grzejników
 • sterowanie obiegiem CT sufitów grzewczych i ogrz. podłog.
 • sterowanie obiegiem CT aparatów grzewczych
 • sterowanie obiegiem C.W.U